English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Welcome to EngToViet.com

What is EngToViet.com?

EngToViet.com is an online machine translation just like Google Translate or Microsoft Translator. It helps you translating sentences or words from vietnamese (viet) to english or vice versa.

This site is not intended to replace human manual translation. It helps human to translate faster. Though it is faster, the result is less accurate, it still need to be revised manually.

How to translate in EngToViet.com?

It is easy to translate using this site. Just type a word or sentence in text box above. Choose languange target, and click Translate button.

Please wait a moment, until translation done.

What translation engine it is used?

This site using open source software available on internet.

Example Translation

EngToViet.com là một máy dịch thuật trực tuyến như Google Translate hay Microsoft Translator. Nó giúp bạn dịch câu hoặc từ từ việt (viet) để tiếng anh hoặc ngược lại.

Trang web này không được dùng để thay thế dịch thuật bằng tay của con người. Nó giúp con người dịch nhanh hơn. Mặc dù nó là nhanh hơn, kết quả là ít chính xác, nó vẫn cần phải được điều chỉnh bằng tay.

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: